Odszkodowania powypadkowe – szkoda na osobie

Consilio Kancelaria Obsługi Odszkodowań świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na osobie będących następstwem wypadków ubezpieczeniowych.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152 ze zmianami) normuje zasady i tryb przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku szkody na osobie, w postaci  uszkodzenia ciała i/ lub rozstroju zdrowia albo śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku ubezpieczeniowego z:

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Natomiast ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 11, poz. 66 ze zmianami) normuje zasady i tryb przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku szkody na osobie, w postaci uszkodzenia ciała i/ lub rozstroju zdrowia albo śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku ubezpieczeniowego z:

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (przykładowo: pracodawcy, hipermarketów, spółdzielni mieszkaniowych itp.).

Korzystamy z umowy zlecenia, której treść jest zgodna z obowiązującym prawem, spełnia standardy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz wyróżnia się tym, że:

  • nie zawiera kar umownych,
  • określa termin zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych,
  • gwarantuje pełen zwrot przyznanych kosztów leczenia, tj. środków farmakologicznych, opatrunkowych i ortopedycznych oraz usług medycznych,
  • gwarantuje pełen zwrot przyznanych kosztów pogrzebu osoby zmarłej w następstwie wypadku ubezpieczeniowego.

Nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek, a wynagrodzenie prowizyjne precyzyjnie określone w umowie zlecenia pobieramy dopiero po uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych.

W razie konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego współpracujemy z Kancelarią Adwokacką, która zapewni zastępstwo procesowe na preferencyjnych warunkach.